Donslundmølle

Donslund Mølle er en af de fire gamle vandmøller, som fandtes i Billund Kommune. Møllen hørte oprindelig til hovedgården Donslund og er formentlig anlagt i slutningen af 1500-tallet samtidig med gården. Møllen omtales første gang i skriftlige kilder i 1664. Det ældste matrikelkort fra omkring år 1800 viser, at Donslund Mølle omfattede flere bygninger, der lå placeret ved landevejen fra Hejnsvig. I 1800-tallet fik møllen også krohold og tilladelse til at brænde brændevin, ligesom der var farveri på stedet.

Stemvaerket

I dag omfatter Donslund Mølle et stateligt, grundmuret stuehus, en stald/ladebygning fra 1928 og et turbinehus samt stemmeværket og mølledammen. Bygningerne ligger lidt lavt i landskabet, og efter at landevejen er ført uden om Donslund by og møllen, ligger det gamle mølleanlæg lidt gemt fra alfarvej. Men Donslund Mølle er et fint, lille kulturmiljø.

Hovedbygningen er ombygget i 1927, og den loggialignende udbygning med kvist foran hoveddøren og de flot svungne gavle følger tidens byggemåde, der var inspireret af jugendstilen

Turbinehuset ligger på den gamle vandmølles plads – øst for hovedbygningen og ganske tæt herved. Turbinehuset er opført i 1980’erne. Donslund Mølle var ude af drift i begyndelsen af 1920’erne, men blev genopbygget/restaureret i 1927, samtidig med at der blev opsat en turbine til fremstilling af el. Formaling af korn på Donslund Mølle ophørte omkring 1930.

Vandet fra mølledammen har et stort fald ned over stigbordet ned mod en lille udbygning på turbinehusets østmur, hvor der ligger et stort vandhjul. Ellers er der ikke bevaret mølleinventar i bygningen.

Mølledammen ligger nordøst for turbinehuset. Den gamle landevej går mellem turbinehuset og mølledammen. En bro fører over møllekanalen, og stigbordet er placeret ved broen.
Landevejens gamle forløb mod sydøst er bevaret på en pæn lang strækning fra møllen indtil den nye landevej. Den gamle vej er kantet dels med høje med cementsten, dels med nyere lave, rød-hvide cementsten.

I 1930’erne blev der anlagt et dambrug ved Donslund Mølle.
Alt i alt udgør Donslund Mølle et stemningsfuldt miljø. Den store mølledam og lyden af vandet, der falder over stigbordet ned mod turbinehuset er stærkt stemningsskabende elementer i dette miljø, men også den gamle landevej, der fører gennem det lave, fugtige landskab – et område som engang var våde enge ved Ansager Å – anslår en særlig stemning i miljøet.

Dertil kommer, at de elementer, der indgår i kulturmiljøet ved Donslund Mølle, har fortælleværdi. Der er en umiddelbar og klar sammenhæng mellem mølledammen, stigbordet og turbinehuset. Møllekanalen og faldet ned mod turbinehuset kan tilmed iagttages fra den gamle bro over kanalen. Herved er det let at forstå, hvorledes man i ældre tid har udnyttet vandkraft som trækkraft – først til kornmølleri og siden til fremstilling af el..

Møllens statelige hovedbygning, som i sin grundstruktur er et 1800-tals hus, vidner om den solide velstand, som herskede på mange vandmøller og bekræfter, at mølleren var en vigtig person og en anset mand i det ældre landbosamfund.

Endelig viser møllens placering ved en gammel landevej, at møllen var et vigtigt mødested. Ved Donslund Mølle understregedes det af, at der i en årrække også hørte en kro til møllen.

Da vandmøllerne efterhånden veg for moderne energi, blev der mange steder i Vestjylland oprettet dambrug ved de gamle møller. Dambruget ved Donslund Mølle er et eksempel på denne udvikling og rummer altså også et stykke interessant historie.